ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Bevezetés

A Miskolci Likőrgyár Zrt.. kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak a http://mil.co.hu/webshop/ webáruházból történő /vásárlás, lebonyolításához szükséges mértékig és időtartamig tárol és dolgoz fel.
 Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Adatainak megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Miskolci Likőrgyár Zrt. kizárólag az Ön azonosítása és a http://mil.co.hu/webshop/ webáruházból való vásárlás, rendelés teljesítése, lebonyolítása céljából kezelje.
A Miskolci Likőrgyár Zrt. egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem adja át.

A Miskolci Likőrgyár Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A Miskolci Likőrgyár Zrt. egyúttal kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlatában minden esetben a fenti jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával jár el.
Adatkezelő adatai:
Név: Miskolci Likőrgyár Zrt.
Székhelye és postázási címe: 3527 Miskolc, Vitéz út 13.
Cégjegyzékszáma: 05-10-000096
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: B.-A.-Z.-megyei Törvényszék, mint cégbíróság
Adószáma: 11063946-2-05
Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 3527 Miskolc, Vitéz út 13.
Telefonszáma: +36 46 501378/ 357 mellék
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kereskedelem@miskolilikorgyarrt.hu
Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.

ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE
Az adatkezelés célja a Miskolci Likőrgyár Zrt. webáruházában történő regisztráció és vásárlás dokumentálása, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Regisztráció és vásárlás a weboldalon

A weboldalon való vásárlás regisztrációhoz kötött, a regisztráció és a vásárlás során megadott adatok a vásárlás, postázás és számlázás céljából szükségesek. (számlázási és szállítási adatok: név, e-mail, cím, cégek esetén adószám) Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.
Adatkérés és Cookie-k
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;demográfiai adatok;termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Jogorvoslat lehetőségek
1. Miskolci Likőrgyár Zrt. ügyfélszolgálata
Ügyfélszolgálatunkon bármikor – azonosítása után – tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését.
Az érintett kérelmére a Miskolci Likőrgyár Zrt.mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Miskolci Likőrgyár Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amennyiben jogorvoslattal kíván élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
velezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

FIGYELMEZTETÉS

A Miskolci Likőrgyár Zrt. a mérsékelt és felelősségteljes alkoholfogyasztás híve.

Honlapunkat csak nagykorúak látogathatják!

Kérjük nyilatkozzon, hogy elmúlt-e már 18 éves.


Miskolci Likôrgyár Zrt. | 3527 Miskolc, Vitéz utca 13. | +36 46 501-378